Konsulat Generalny

Osoby ubiegające się o zezwolenie na zamieszkanie na czas określony

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o cudzoziemcach, cudzoziemcowi można udzielić zezwolenia na zamieszkanie na czas określony, jeżeli zostaną wykazane okoliczności uzasadniające pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Takimi okolicznościami mogą być:

  1. Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej w Polsce,
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce,
  3. Podjęcie studiów w Polsce,
  4. Zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie w Polsce.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas określony może być wydane na 2 lata z możliwością przedłużenia, jednak nie dłużej niż na 10 lat.

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje lub może odmówić wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemiec przebywający za granicą ubiega się o zezwolenie za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego ze względu na miejsce pobytu. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się w tej kwestii do wojewody właściwego.