Informacje

Informacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Konsulat Generalny RP w Londynie oraz Konsulat Generalny RP w Edynburgu informują, że wybory do Sejmu RP i Senatu RP odbędą się w dniu: Niedziela, 21 października 2007 r., zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Prawo wyborcze do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu RP oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, ma prawo wyboru posłów i senatorów.

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli głosować posiadając ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty w przypadku pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej i zostanie wpisany, na podstawie osobistego wniosku, do rejestru wyborców sporządzonego przez konsula właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy. 

Powyższy wymóg wcześniejszego wpisu na listę wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby zamieszkałe na stałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, które zamierzają głosować za granicą, powinny uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania przed wyjazdem.

Wniosek o wpis na listę wyborców można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, faksem lub pocztą elektroniczną, do konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wyborcy.

Osoby, które nie korzystają z rejestru internetowego w rejestrach wyborców ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie i faksem.