Powiadomienie

Zgłoszenie powinno zawierać:

Nazwisko i imiona,

Imię ojca,

Data urodzenia,

Miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy,

Numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli przebywasz w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce i datę wydania,

Numer PESEL, jeżeli wyborca ​​go posiada,

Adres e-mail, jeżeli wyborca ​​go posiada, na który ma być potwierdzony rejestracja,

obwód głosowania, w którym zamierzasz głosować.

Wnioski można składać nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, tj. 16 października 2007 roku.

Wyborcy zamieszkujący na stałe za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula na listę wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Posiadając takie świadectwo możesz głosować w dowolnym obwodzie wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził listę wyborców, na której wyborca ​​jest wpisany. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 2 dzień przed dniem wyborów tj. do 19 października 2007 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaje skreślony z urzędu z listy wyborców sporządzonej przez konsula. Należy szczególnie uważać, aby nie zgubić zaświadczenia o głosowaniu. W przypadku jego utraty, bez względu na przyczynę, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia lub oddanie głosu w obwodzie wyborczym, w którym byłeś wcześniej wpisany na listę.

Głosowanie na Sejm RP i Senat RP w obwodach wyborczych utworzonych za granicą odbywa się w siedzibie okręgowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, w godzinach od 6.00 do 20.00 czasu lokalnego.